• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മസറതി ലിവന്റെ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

മസറതി ലിവന്റെ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,45,12,054
ആർ ടി ഒRs.18,18,006
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.5,87,750
മറ്റുള്ളവർRs.1,45,120
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,70,62,931*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
മസറതി ലെവാന്റെRs.1.7 സിആർ*
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻപോർട്ട്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,48,63,774
ആർ ടി ഒRs.18,61,971
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.6,01,313
മറ്റുള്ളവർRs.1,48,637
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,74,75,696*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻപോർട്ട്(ഡീസൽ)Rs.1.74 സിആർ*
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻസുസ്സോ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,53,83,399
ആർ ടി ഒRs.19,26,924
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.6,21,351
മറ്റുള്ളവർRs.1,53,833
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,80,85,509*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻസുസ്സോ(ഡീസൽ)(top മോഡൽ)Rs.1.8 സിആർ*
ഗ്രാൻപോർട്ട്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,41,97,698
ആർ ടി ഒRs.14,23,769
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.5,75,627
മറ്റുള്ളവർRs.1,41,976
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,63,39,072*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
ഗ്രാൻപോർട്ട്(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.1.63 സിആർ*
ഗ്രാൻസുസ്സോ(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,53,07,488
ആർ ടി ഒRs.15,34,748
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.6,18,424
മറ്റുള്ളവർRs.1,53,074
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,76,13,735*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
ഗ്രാൻസുസ്സോ(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.1.76 സിആർ*
ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,45,12,054
ആർ ടി ഒRs.18,18,006
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.5,87,750
മറ്റുള്ളവർRs.1,45,120
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,70,62,931*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
മസറതി ലെവാന്റെRs.1.7 സിആർ*
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻപോർട്ട്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,48,63,774
ആർ ടി ഒRs.18,61,971
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.6,01,313
മറ്റുള്ളവർRs.1,48,637
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,74,75,696*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻപോർട്ട്(ഡീസൽ)Rs.1.74 സിആർ*
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻസുസ്സോ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,53,83,399
ആർ ടി ഒRs.19,26,924
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.6,21,351
മറ്റുള്ളവർRs.1,53,833
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,80,85,509*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
ലിവന്റെ ഡീസൽ ഗ്രാൻസുസ്സോ(ഡീസൽ)(top മോഡൽ)Rs.1.8 സിആർ*
ഗ്രാൻപോർട്ട്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,41,97,698
ആർ ടി ഒRs.14,23,769
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.5,75,627
മറ്റുള്ളവർRs.1,41,976
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,63,39,072*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
മസറതി ലെവാന്റെRs.1.63 സിആർ*
ഗ്രാൻസുസ്സോ(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,53,07,488
ആർ ടി ഒRs.15,34,748
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.6,18,424
മറ്റുള്ളവർRs.1,53,074
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,76,13,735*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maserati
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾ
ഗ്രാൻസുസ്സോ(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.1.76 സിആർ*

മസറതി ലിവന്റെ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ലിവന്റെ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

മസറതി ലെവാന്റെ ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ

5.0/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2)
 • Looks (1)
 • Comfort (1)
 • Engine (1)
 • Seat (1)
 • Automatic (1)
 • ലൈറ്റുകൾ (1)
 • Performance (1)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • for Diesel GranSport

  Nice Car With New Desgin

  Maserati Levante is a nice car with new technological features an automatic system and new style, outlook and in the build of the engine is stronger, performance is nice,...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി santhosh p s
  On: Sep 27, 2019 | 75 Views
 • Awesome and stylish

  The brand is too great. Look of the car is awesome. It is my dream car, I want to go for a long drive with my girlfriend. Royal and stylish look which is much more attrac...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nirakar sabar
  On: Feb 07, 2019 | 53 Views
 • മുഴുവൻ ലിവന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

space Image
space Image

ലിവന്റെ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
നോയിഡRs. 1.63 - 1.76 സിആർ
ഗസിയാബാദ്Rs. 1.63 - 1.76 സിആർ
ഗുർഗാവ്Rs. 1.63 - 1.76 സിആർ
ഫരിദാബാദ്Rs. 1.63 - 1.76 സിആർ
ജയ്പൂർRs. 1.63 - 1.82 സിആർ
ചണ്ഡിഗഡ്Rs. 1.63 - 1.76 സിആർ
ലക്നൗRs. 1.63 - 1.76 സിആർ
ഇൻഡോർRs. 1.63 - 1.86 സിആർ
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മസറതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌