ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 30 Second Hand മാരുതി സെലെറോയോ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 880 Cars
Maruti Celerio ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 15
2016 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI
85,346 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,998
Maruti Celerio VXI Optional
CarDekho Assured
TrustMark 13
views3
2019 മാരുതി സെലെറോയോ
VXI Optional
38,485 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.4 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,845
Maruti Celerio ZXI AT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI AT
1,02,428 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.67 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,431
Maruti Celerio ZXI AT
CarDekho Assured
TrustMark 16
2015 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI AT
64,813 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.5 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,087
Maruti Celerio VXI AT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2014 മാരുതി സെലെറോയോ
VXI AT
43,124 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
2.8 Lakh
Fixed Price
EMI @ 5,669
Maruti Celerio LXI
CarDekho Assured
TrustMark 8
2016 മാരുതി സെലെറോയോ
LXI
57,136 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.35 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,783
Maruti Celerio VDi
CarDekho Assured
TrustMark 14
2015 മാരുതി സെലെറോയോ
VDi
63,922 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.16 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,409
Maruti Celerio VXI
CarDekho Assured
TrustMark 7
2016 മാരുതി സെലെറോയോ
VXI
48,964 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.82 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,725
Maruti Celerio VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 മാരുതി സെലെറോയോ
VXI
15,785 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.26 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,616
Maruti Celerio VXI AT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2014 മാരുതി സെലെറോയോ
VXI AT
39,815 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
3.32 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,712
Maruti Celerio ZXI AMT Optional
CarDekho Assured
TrustMark 19
views225
2019 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI AMT Optional
7,347 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.89 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,721
Maruti Celerio ZXI AMT
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views378
2017 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI AMT
37,743 kms പെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.19 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,492
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Maruti Celerio LXI
CarDekho Assured
TrustMark 8
2016 മാരുതി സെലെറോയോ
LXI
51,207 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
3.04 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,145
Maruti Celerio LXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2018 മാരുതി സെലെറോയോ
LXI
54,210 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.84 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,775
Maruti Celerio ZDi Option
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views383
2015 മാരുതി സെലെറോയോ
ZDi Option
62,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.25 Lakh
EMI @ 6,581
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Maruti Celerio ZXI AMT BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views166
2017 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI AMT BSIV
48,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.25 Lakh
EMI @ 8,605
callNew Delhi
Maruti Celerio VXI AMT BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views449
2018 മാരുതി സെലെറോയോ
VXI AMT BSIV
28,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
4.48 Lakh
EMI @ 9,071
callNew Delhi
Maruti Celerio ZXI Optional MT BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views133
2020 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI Optional MT BSIV
28,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.2 Lakh
EMI @ 8,387
callNew Delhi
Maruti Celerio ZXI Optional AMT BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views623
2020 മാരുതി സെലെറോയോ
ZXI Optional AMT BSIV
15,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.5 Lakh
EMI @ 8,871
callNew Delhi
Maruti Celerio LDi
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views2065
2015 മാരുതി സെലെറോയോ
LDi
85,782 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.02 Lakh
EMI @ 4,090
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience