ബംഗ്ലൂർ ഉള്ള 18 Second Hand ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 382 Cars
Hyundai Santro Xing GL Plus
CarDekho Assured
TrustMark 14
2013 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL Plus
10,993 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
2.9 Lakh
Fixed Price
Hyundai Santro Xing GL
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1286
2010 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL
68,730 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.39 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing XL eRLX Euro III
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views269
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL eRLX Euro III
44,662 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.25 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views164
2008 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
60,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.25 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views980
2011 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
39,400 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.95 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GLS AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views324
2008 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS AT
89,019 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
2.65 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views2604
2011 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
79,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GL Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views111
2013 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL Plus
62,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.1 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing XO
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views1151
2005 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XO
49,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.95 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GL Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views130
2012 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL Plus
40,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.99 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing XL eRLX Euro III
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views79
2005 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL eRLX Euro III
41,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.25 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views1993
2008 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
55,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.25 Lakh
callBangalore
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Hyundai Santro Xing XO
CarDekho Partner Car
TrustMark 18
views187
2006 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XO
59,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
1.95 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing XL
CarDekho Partner Car
TrustMark 22
views185
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XL
79,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.1 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 22
views77
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
92,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.48 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing XP
CarDekho Partner Car
TrustMark 5
views1345
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
XP
1,00,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GLS
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views2503
2007 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GLS
53,833 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
2.1 Lakh
callBangalore
Hyundai Santro Xing GL Plus
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views119
2015 ഹുണ്ടായി സാൻറോ Xing
GL Plus
56,400 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.45 Lakh
EMI @ 6,986
callBangalore
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience