ബംഗ്ലൂർ ഉള്ള 35 Second Hand ഫോർഡ് ഫിഗൊ കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 372 Cars
Ford Figo 1.5D Trend MT
CarDekho Assured
TrustMark 13
views1315
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.5D Trend MT
53,706 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.53 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,192
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Assured
TrustMark 18
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
1,16,011 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.18 Lakh
Fixed Price
Ford Figo Titanium Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Titanium Diesel
54,198 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.81 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,764
Ford Figo Titanium Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Titanium Diesel
78,374 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.01 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,179
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1396
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
74,323 kms ഡീസൽമാനുവൽ
2.85 Lakh
Fixed Price
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views1582
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
85,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.75 Lakh
callBangalore
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views878
2011 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
64,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.1 Lakh
callBangalore
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views776
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
80,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.75 Lakh
callBangalore
Ford Figo 1.5D Titanium MT
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views1216
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.5D Titanium MT
83,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
6.45 Lakh
EMI @ 13,060
callBangalore
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views2841
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
84,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.85 Lakh
callBangalore
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 15
views1045
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
85,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.5 Lakh
EMI @ 7,087
callBangalore
Ford Figo Petrol ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1725
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Petrol ZXI
78,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
3.35 Lakh
callBangalore
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1185
2011 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
77,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.4 Lakh
callBangalore
Ford Figo 1.5P Titanium AT
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1668
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.5P Titanium AT
51,000 kmsപെട്രോൾഓട്ടോമാറ്റിക്
5.75 Lakh
EMI @ 11,643
callBangalore
Ford Figo 1.5D Trend Plus MT
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views217
2015 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.5D Trend Plus MT
1,15,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.95 Lakh
EMI @ 7,998
callBangalore
Ford Figo Diesel Titanium
CarDekho Partner Car
TrustMark 3
views301
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Titanium
1,09,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.45 Lakh
callBangalore
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views223
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
79,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
3.5 Lakh
callBangalore
Ford Figo Diesel ZXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views25
2012 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel ZXI
95,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.65 Lakh
callBangalore
Ford Figo 1.2P Titanium MT
CarDekho Partner Car
TrustMark 16
views120
2017 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
1.2P Titanium MT
37,000 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.6 Lakh
EMI @ 9,314
callBangalore
Ford Figo Diesel Celebration Edition
CarDekho Partner Car
TrustMark 20
views199
2013 ഫോർഡ് ഫിഗൊ
Diesel Celebration Edition
87,000 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.25 Lakh
callBangalore
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience