ന്യൂ ഡെൽഹി ഉള്ള 149 Second Hand ഹുണ്ടായി ഐ20 കാറുകൾ

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 875 Cars
Hyundai i20 1.2 Asta Option
CarDekho Assured
TrustMark 16
views19
2017 ഹുണ്ടായി ഐ20
1.2 Asta Option
45,198 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.86 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,865
Hyundai i20 Magna Optional 1.4 CRDi
CarDekho Assured
TrustMark 15
views10
2012 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna Optional 1.4 CRDi
1,15,198 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.99 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 Sportz Option 1.4 CRDi
CarDekho Assured
TrustMark 13
2015 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz Option 1.4 CRDi
59,831 kmsഡീസൽമാനുവൽ
5.45 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,029
Hyundai i20 Asta Option
CarDekho Assured
TrustMark 15
views47
2016 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta Option
50,024 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.5 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,137
Hyundai i20 Sportz
CarDekho Assured
TrustMark 14
views16
2017 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz
36,375 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.62 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,379
Hyundai i20 Sportz 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 14
views61
2016 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz 1.2
27,152 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.76 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,663
Hyundai i20 Magna Plus BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 15
views1
2019 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna Plus BSIV
30,303 kms പെട്രോൾമാനുവൽ
6.17 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,001
Hyundai i20 Sportz
CarDekho Assured
TrustMark 16
views17
2016 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz
28,562 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.58 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,298
Hyundai i20 Sportz Option 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 10
2014 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz Option 1.2
67,676 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
4.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,033
Hyundai i20 Magna
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
2011 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna
38,356 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
2.55 Lakh
Fixed Price
Hyundai i20 Magna 1.4 CRDi
CarDekho Assured
TrustMark 13
views10
2015 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna 1.4 CRDi
43,492 kmsഡീസൽമാനുവൽ
4.72 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,557
Hyundai i20 1.4 Sportz
CarDekho Assured
TrustMark 13
views10
2015 ഹുണ്ടായി ഐ20
1.4 Sportz
75,747 kms ഡീസൽമാനുവൽ
4.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,023
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by bodytype
Hyundai i20 Magna 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 14
views10
2015 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna 1.2
70,296 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
5.09 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,296
Hyundai i20 Sportz Plus BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 13
views12
2019 ഹുണ്ടായി ഐ20
Sportz Plus BSIV
16,030 kmsപെട്രോൾമാനുവൽ
7.28 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,989
Hyundai i20 1.4 CRDi Sportz
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views2608
2011 ഹുണ്ടായി ഐ20
1.4 CRDi Sportz
84,797 kms ഡീസൽമാനുവൽ
1.72 Lakh
callNew Delhi
കാണു ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ by nearby location
Hyundai i20 Magna Optional 1.4 CRDi
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views2571
2013 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna Optional 1.4 CRDi
66,721 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.09 Lakh
callNew Delhi
Hyundai i20 Magna Diesel
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views2832
2011 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna Diesel
52,024 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.77 Lakh
callNew Delhi
Hyundai i20 Magna 1.4 CRDi (Diesel)
CarDekho Partner Car
TrustMark 8
views2421
2012 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna 1.4 CRDi (Diesel)
1,27,436 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.75 Lakh
callNew Delhi
Hyundai i20 Asta 1.4 CRDi
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views2414
2012 ഹുണ്ടായി ഐ20
Asta 1.4 CRDi
76,464 kmsഡീസൽമാനുവൽ
2.68 Lakh
callNew Delhi
Hyundai i20 Magna Optional 1.4 CRDi
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views2679
2012 ഹുണ്ടായി ഐ20
Magna Optional 1.4 CRDi
3,08,342 kmsഡീസൽമാനുവൽ
1.91 Lakh
callNew Delhi
That's all folks
×
ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു
×
×
We need your നഗരം to customize your experience